Chức năng nhiệm vụ

Đăng vào 05/04/2019

1. Là đầu mối hỗ trợ hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức thiết kế, chế tạo, thử nghiệm; liên kết và hỗ trợ các tổ chức có hoạt động thiết kế, chế tạo, thử nghiệm; xúc tiến và huy động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, hoàn thiện và giải mã công nghệ.

2. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia và các Chương trình khoa học và công nghệ khác;

3. Liên kết, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ và các nhóm nghiên cứu mạnh trong nhận dạng công nghệ, thiết bị cần giải mã, thực hiện giải mã và làm chủ công nghệ nhập khẩu

 

 

4. Tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ và các nhóm nghiên cứu mạnh hình thành nhiệm vụ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ, khai thác các quỹ (Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp,…) để đầu tư cho hoạt động thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, hoàn thiện và giải mã công nghệ.

5. Tổ chức, huy động lực lượng hỗ trợ thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm từ kết quả các Chương trình khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, từ kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước xúc tiến chuyển giao hoặc hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

6. Hợp tác, liên kết để tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo kỹ năng thiết kế, chế tạo và thử nghiệm công nghệ; cập nhật thông tin và kỹ năng công nghệ phục vụ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

7. Thực hiện nhiệm vụ do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, các cơ quan nhà nước giao và đặt hàng; nhiệm vụ thông qua đăng ký, tuyển chọn, đấu thầu;

8. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ và các loại hợp đồng kinh tế phù hợp với chức năng và theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...